<meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-1556223355139109'/> <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com'/> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3090932420880024484\x26blogName\x3dDelicated\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://stele-cazatoare.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://stele-cazatoare.blogspot.com/\x26vt\x3d-5005989252864783212', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
i'd love to take you for a ride.


Plimbările alături de o persoana draga
pozele reușite,
zâmbetele, privirile,
chiar și ploaia scurtă de vară,

chiar și viscolul din mijlocul iernii,
cafeaua dintr-o dimineață răcoroasă,
micul dejun în familie,
bradul împodobit,

primul sărut,
răsăritul, plaja,
păsările ciripind
puloverele călduroase.

Totul este in fata ta.

Tu unde privești?


Bună
Citește, devorează, fă ce vrei cu el

Blog-ul ăsta este al tău, al vostru. Eu doar vă ofer sentimente pe tastatură, evenimente si iluzii.

Ceea ce urmează a face cu ele, depinde de voi